Aigualenc

Aigualenc és una consultoria dedicada a l’eficiència en el proveïment municipal d’aigua potable dirigida tant a empreses com a ajuntaments. Les auditories avançades sobre l’eficiència hidràulica, amb la implementació de les metodologies i tecnologies internacionals més avantguardistes i el treball de camp, ens permeten un diagnòstic precís d’un sistema de proveïment concret. L’objectiu del diagnòstic és identificar oportunitats i accions rendibles per a la reducció de les pèrdues d’aigua, tant reals (fuites) com comercials (frau o subcomptatge). Així, les auditories hídriques avançades ens possibiliten la redacció de documentació tècnica, econòmica i administrativa altament eficaç i propera a les necessitats del servei municipal d’aigües, com ara Plans Directors d’Abastament, Plans de Conservació de l’Aigua, Plans de Reducció de Pèrdues d’Aigua, Plans de Gestió Sostenible, Plans de Sequera i Plans Economicofinancers.

Similar Posts