DEPURADORES D’OSONA

DEPURADORES D’OSONA, SL (DOSL) va ser constituïda l’1 de juny de l’any 1995 pel Consell Comarcal D’Osona (CCO) i la seva activitat és l’explotació  de les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals de la comarca d’Osona, delegades per l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya i pels ajuntaments al Consell Comarcal d’Osona, que és l’Administració Actuant.

DOSL està participada pel Consell Comarcal d’Osona (51%), per l’empresa Aigües Vic (24,5%), i per l’empresa Sorea (24,5.  DOSL és una empresa d’economia mixta que treballa per al sector públic, constituïda amb l’objecte de gestionar els serveis de sanejament de la comarca d’Osona.

DOSL gestiona un total de 30 EDAR’s i 29 bombejos a la comarca, que junt amb tot un complex sistema de col·lectors garanteixen el retorn de les aigües prèviament utilitzades al seu medi amb la qualitat adequada i el mínim risc ambiental.

L’objectiu de l’empresa és l’explotació, manteniment, i conservació de sistemes de sanejament d’aigües residuals provinents de diversos municipis de la comarca d’Osona. Aquest procés inclou la captació de l’aigua residual, tractament, control de qualitat, conservació i manteniment de les instal·lacions, així com la neteja dels col·lectors i estacions de bombament.

A nivell de sostenibilitat treballem per fer  bio-factories de les estacions depuradores, fent economia circular per tal que els nostres residus de procés siguin nous recursos.  Destaca la posta en marxa a l’any 2009 de motors de cogeneració, que ha suposat la utilització del biogàs excedent en energia per consum de la Planta de Vic, i el sobrant d’aquest per la venta a la companyia elèctrica.

despuradoresosona.cat

Similar Posts