CUADLL

La Comunitat d’Usuaris d’Aigües de la Vall Baixa i del Delta del Llobregat és una corporació de dret públic adscrita a l’Agència Catalana de l’Aigua amb funcions de distribució, administració, protecció i preservació de les aigües superficials i subterrànies. Hi són representats tots els usuaris d’aigua i de tots els usos: abastament urbà, industrial, serveis i agrícoles.

www.cuadll.org

Similar Posts