Junta Central d’Usuaris de l’Aqüifer Carme-Capellades – JCUACC

La Junta Central d’Usuaris de l’aqüífer de Carme-Capellades (JCUACC) és una Corporació de Dret Públic emparada per la legislació d’Aigües vigent i tutelada per l’Agència Catalana de l’Aigua.

La JCUACC agrupa els usuaris, propietaris i regants que tenen dret a l’aprofitament d’aigües subterrànies, estant representades les activitats d’abastament, industrial i agrícola.

L’àmbit territorial de les seves competències correspon als aqüífers carbonatats del Carme-Capellades delimitats al Decret 328/1988, d’11 d’octubre. L’abast de la superfície és d’uns 160 km2.

La JCUACC es va constituir l’any 2003.

jcuacc.cat

Similar Posts