AIGÜES DE CATALUNYA

Aigües de Catalunya és una empresa catalana amb gran experiència al sector, fundada el 1997 especialitzada en la gestió del Cicle Integral de l’Aigua a Catalunya. A Aigües de Catalunya gestionem eficientment l’abastament d’aigua potable, el sanejament de les aigües residuals, la reutilització de l’aigua regenerada, el reg i la construcció i manteniment d’obres hidràuliques, amb un fort compromís mediambiental, convertint-nos en un autèntic dinamitzador econòmic, social i ecològic als municipis i territoris on operem.

Aigües de Catalunya forma part de Global Omnium, grup empresarial de referència nacional i internacional amb més de 125 anys d’història, tecnològicament punter, donant servei a més de 300 municipis i a més de sis milions de persones, amb presència a Europa, Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina. Estem al costat dels nostres clients, col·laborant i facilitant la millora del seu entorn i dels seus serveis amb l’objectiu de fer ciutats cada vegada més habitables i sostenibles.

Ho fem comptant amb la tecnologia més avançada, exercint una gestió intel·ligent de les xarxes (smart cities), aplicant criteris d’ eco-eficiència i sostenibilitat, en una clara aposta pels serveis ecosistèmics, la minimització de les emissions d’efecte hivernacle i el desenvolupament de l’economia circular.

Serveis que oferim:

Servei integral de gestió del cicle de l’aigua

Implantació d’eines tecnològiques per la millora de l’eficiència energètica dels serveis del cicle integral de l’aigua.

Proveïment d’aigua potable a poblacions en alta i en baixa

Gestió de la xarxa de clavegueram

Procés de lectura, facturació i cobrament

Implantació de sistemes de telelectura de comptadors domiciliaris i gestió de les dades.

Implantació i gestió de software de gestió de serveis d’abastament domiciliari d’aigua potable.

Millora del rendiment hidràulic

Cerca de Fuites

Control d’abocaments

Regs i subministrament d’aigua per a usos agrícoles

Monitorització i control dels elements i funcionament de les xarxes i instal·lacions tant d’abastament com de sanejament (integració de sistemes SCADA, telecontrols, loggers,…)

Servei integral de sanejament de les aigües residuals urbanes

Confecció de plans directors de la xarxa de clavegueram en alta i en baixa

Gestió d’instal·lacions de depuració i tractament d’aigües residuals

Gestió de instal·lacions de reutilització d’aigua regenerada

Assistència tècnica Eco-Eficient en el cicle integral de l’aigua: estudis de diagnosi i optimització global de sistemes de captació, distribució, abastament, depuració, regeneració i tractament d’aigües.

Realització, manteniment i conservació d’obres i construccions per al compliment del seu objecte social, fins i tot per compte de tercers, siguin entitats públiques, privades o particulars

Analítiques i assajos de laboratori

Gestió de residus sòlids

www.aiguesdecatalunya.com

Similar Posts