Aigües d’Osona

Des de fa anys el Consell Comarcal d’Osona, per delegació dels ajuntaments, ha anat assumint la responsabilitat de la gestió, el funcionament, la millora i la planificació de l’abastament d’aigua en alta a la comarca, tasca que duu a terme a través de l’ens Aigües d’Osona, SA.

El servei d’abastament d’aigua potable en alta, de competència municipal, té la finalitat d’aportar els cabals complementaris que necessiten els municipis per tal de garantir el subministrament d’aigua potable a la població.

Es tracta, però, d’una gestió marcada per la complexitat, la sobreexplotació i la contaminació dels aqüífers locals, fets que fan especialment necessari disposar d’una garantia de subministrament i treballar per a una millora constant de la qualitat.

aiguesosona.cat

Similar Posts