Aigües de Vilafranca

L’Empresa Municipal d’Aigües de Vila­franca, SAU (EMAVSA), constituïda l’1 de gener del 1993, és una societat privada municipal participada en un 100% per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. EMAVSA cen­tra la seva activitat principalment en prestar i realitzar el servei d’abas­tament d’aigua i sanejament, exe­cutant altres tasques relaciona­des amb el cicle integral de l’aigua i l’energia, atès que també és una empresa de serveis energètics (ESE). EMAVSA col·labora amb municipis de l’entorn encarregant-se de la gestió de l’aigua i la recaptació de clavegue­ram.

www.aiguesdevilafranca.cat

Similar Posts