TRARGISA

TRACTAMENT DE RESIDUS I D’AIGÜES RESIDUALS DEL SISTEMA DE GIRONA, S.A.

TRRGISA és una societat mercantil amb capital íntegrament públic creada com instrument de gestió directa de serveis públics. L’objectiu de TRARGISA és el de la prestació dels serveis relacionats amb l’eliminació dels residus municipals i assimilables així com el de la prestació dels serveis relacionats amb el sanejament i el cicle integral de l’aigua dels municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter.

Similar Posts