Cubeta d’Abrera

La Comunitat d’usuaris d’Aigües de la Cubeta d’Abrera és una corporació de dret públic adscrita a l’Agència Catalana de l’Aigua, constituïda a l’any 2009 i que té per objecte la protecció i preservació de les aigües dins el seu àmbit de competència. Està formada per tots aquells usuaris que tenen dret a l’aprofitament d’aigües subterrànies, i que estan degudament inscrits al registre de l’Agència Catalana de l’Aigua. Té una superfície de 22 km2, és un aqüífer al·luvial de caràcter lliure molt vinculat al riu Llobregat. Anualment, i de mitjana, s’extreuen entre 16 i 18 hm3/any, dels quals un 69% per a l’abastament urbà, un 30% per als usos industrials i també per satisfer necessitats de reg en un 1%.

cubetadabrera.cat

Similar Posts