HYDROKEMÓS

HYDROKEMÓS, és una empresa de base tecnològica , spin off de l’institut Químic de Sarrià, que ha desenvolupat la novedosa tecnologia d’electrodenitrificació que permet l’eliminació de nitrats de l’aigua per conversió a nitrogen i oxigen gas, sense generar cap mena de residu sòlid o líquid. Addicionalment l’aigua surt clorada del procés.

L’àmbit d’aplicació principal d’aquesta trencadora tecnologia és la potabilització d’aigua de pous contaminats per l’abastiment d’aigua potable a industria alimentaria o a xarxes públiques de distribució. La tecnologia també pot ser aplicada a aigües residuals industrials altament contaminades en nitrats. El procés és totalment competitiu enfront l’osmosi inversa, l’electrodiàlisi i les resines d’intercanvi iònic, amb l’avantatge de que no genera cap tipus de salmorra.

HYDROKEMÓS ha estat subvencionada per la Comissió Europea  dins del  programa H2020 SME fase II per a la construcció, seguiment i validació de la tecnologia d’electrodesnitrificació en quatre plantes  industrials demostratives en els diversos àmbits d’aplicació.

www.hydrokemos.com

Similar Posts