EL PROJECTE SMARTLAND TÉ PER OBJECTIU DONAR RESPOSTA ALS REPTES QUE PLANTEJA LA GOVERNANÇA I GESTIÓ ÒPTIMA DELS RECURSOS HÍDRICS EN ZONES AMB POCA DISPONIBILITAT D’AIGUA

El projecte SmartLand té per objectiu donar resposta als reptes que planteja la governança i gestió òptima dels recursos hídrics en zones amb poca disponibilitat d’aigua. Es treballa en el disseny, i la validació a la conca del Baix Ter, d’una eina de gestió de dades que ajudi a la presa de decisions col·lectives per a optimitzar l’administració dels recursos hídrics. Les dades considerades dins el projecte són les provinents de fonts d’aigua (superficials o subterrànies, aigües residuals tractades i aigües dessalinitzades), dels diversos usos (abastament urbà, turístic, industrial o agrícola), de l’estat ecològic i referents a la qualitat i la quantitat. La interrelació de les diferents tipologies de dades permetran definir un model hidrològic i dissenyar una xarxa de control integral, a partir del coneixement exhaustiu del territori, que permeti el seguiment dels indicadors hídrics i el control del consum i l’eficiència dels diferents usos.

L’eina desenvolupada podrà incorporar progressivament noves tipologies de dades i facilitarà als diferents usuaris, l’accés a dades depurades, analitzades, interrelacionades i transformades en informació contextualitzada i d’utilitat directe, amb la finalitat d’atorgar-los una major capacitat de cogestió hídrica. L’eina serà una rèplica virtual del vector aigua que oferirà informació a través d’una plataforma de fàcil accés i en un entorn digital simple que també podrà simular escenaris futurs i ajudar a planificar l’assignació de l’ús de l’aigua sota diverses condicions de disponibilitat. SmartLand és un projecte d’investigació industrial que contempla que la utilització de l’eina desenvolupada pugui ser extrapolable a altres zones amb problemàtiques similars a la conca del Baix Ter i derivades de l’escassetat de recursos hídrics, les pressions dels diversos usos sobre les fonts d’aigua o l’alta demanda estacional.

Similar Posts