Identitat del responsable: ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA INNOVACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA, CATALAN WATER PARTNERSHIP
Nombre de dominio: cwp.cat
Nombre comercial: Catalan Water Partnership
NIF/CIF:  G64862717
Dirección: Parc Científic i Tecnològic de la UdG (Edifici H2O) C/Emili Grahit, 101 (17003 Girona)
Correo electrónico: comunicacio@cwp.cat
Inscrita con el número 37542 en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya

ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA INNOVACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA, CATALAN WATER PARTNERSHIP assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties i complir els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels seus usuaris.

ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA INNOVACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA, CATALAN WATER PARTNERSHIP assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties i complir els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels seus usuaris.

Aquest web, per tant, compleix rigorosament el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI). Compleix també amb la Llei Orgànica 3/2018 del 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD).

Accés a la pàgina web
Els usuaris poden accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web. En el cas de productes o serveis que requereixin un cert pagament, ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA INNOVACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA, CATALAN WATER PARTNERSHIP informarà de les condicions particulars corresponents als usuaris.

En general, l’accés a la informació i les utilitats d’aquesta pàgina web no exigeix ​​cap registre previ d’usuari. No obstant això, els usuaris podran sol·licitar, emplenant els formularis corresponents, la recepció d’informació i publicitat sobre ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA INNOVACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA, CATALAN WATER PARTNERSHIP (newsletter, per exemple). Els usuaris garanteixen que tota la informació i les dades de caràcter personal facilitades als formularis seran pròpies i certes. Els usuaris seran els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que realitzin, i dels perjudicis que l’ús d’aquesta informació pugui ocasionar a ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA INNOVACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA, CATALAN WATER PARTNERSHIP o a tercers. De la mateixa manera, els usuaris es comprometen a notificar a ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA INNOVACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA, CATALAN WATER PARTNERSHIP qualsevol canvi que es pugui produir, en relació amb la informació i les dades personals comunicades.

ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA INNOVACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA, CATALAN WATER PARTNERSHIP es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense avís previ, sigui per motius de seguretat, control, manteniment, errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, cas en què es comunicarà aquesta circumstància als usuaris. Per tant, ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA INNOVACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA, CATALAN WATER PARTNERSHIP no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web, en el cas de presentar-se les causes anteriorment citades, per tant, en cap moment no es podran exigir responsabilitats a ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA INNOVACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA, CATALAN WATER PARTNERSHIP en aquest sentit.

Ús de la pàgina web
La utilització de la pàgina web d’ ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA INNOVACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA, CATALAN WATER PARTNERSHIP per qualsevol persona li atribueix la condició d’usuari, que accepta que aquest ús és sota la seva responsabilitat exclusiva.

Els usuaris es comprometen a utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA INNOVACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA, CATALAN WATER PARTNERSHIP posa a la vostra disposició en aquesta pàgina web conforme a les presents condicions generals i a la legalitat vigent, i, en qualsevol cas, es compromet a no utilitzar-los per activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic.

Els Continguts de la pàgina web són posats a disposició dels usuaris per ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA INNOVACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA, CATALAN WATER PARTNERSHIP com a informació pròpia o, si escau, de tercers. D’aquesta manera, ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA INNOVACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA, CATALAN WATER PARTNERSHIP posarà els mitjans raonables a la vostra disposició perquè els Continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.

Pel que fa als menors d’edat que vulguin fer ús d’aquesta pàgina web hauran de tenir el permís dels pares o tutors, que en qualsevol cas seran els responsables dels seus actes. Tot i això, ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA INNOVACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA, CATALAN WATER PARTNERSHIP garanteix la protecció del menor pel que fa als Continguts dirigits especialment al públic familiar.

Modificacions
ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA INNOVACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA, CATALAN WATER PARTNERSHIP es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al vostre portal.

Informació sobre els vincles “links”

Les pàgines d’Internet d’ ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA INNOVACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA, CATALAN WATER PARTNERSHIP poden contenir enllaços a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial ha de comptar amb el consentiment exprés d’ ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA INNOVACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA, CATALAN WATER PARTNERSHIP.

En compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA INNOVACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA, CATALAN WATER PARTNERSHIP es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan calgui, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o moral i ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Renuncia i limitació de la responsabilitat
Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA INNOVACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA, CATALAN WATER PARTNERSHIP o tercers puguin patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les disposicions estipulades en aquest Avís Legal o, si escau, en les condicions de venda, política de privadesa i el resta de condicions legals que siguin aplicables.

ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA INNOVACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA, CATALAN WATER PARTNERSHIP no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts als equips informàtics dels usuaris o de tercers derivats de l’accés a aquesta pàgina web, perquè aquest accés no suposa en cap cas l’obligació d’ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA INNOVACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA, CATALAN WATER PARTNERSHIP de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu.

ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA INNOVACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA, CATALAN WATER PARTNERSHIP no es responsabilitza dels continguts i serveis dels enllaços, pàgines o sistemes de tercers connectats a aquesta pàgina web i, per tant, no es responsabilitza dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat dels mateixos.


Informació relativa a la propietat intel·lectual i inudstrial
Tots els continguts d’aquesta pàgina web, entenent com a tals, a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, signes distintius o logotips, marques, noms comercials, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (referits de forma abreujada com els ‘Continguts’), són propietat intel·lectual d’ ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA INNOVACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA, CATALAN WATER PARTNERSHIP o, si escau, de tercers, llevat d’especificació del contrari.

Els usuaris hauran de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta pàgina web, de titularitat d’ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA INNOVACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA, CATALAN WATER PARTNERSHIP o de tercers.

Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retransmissió o utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’aquests drets, excepte en els casos que estigui legalment permès, és dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets. Per a la utilització autoritzada dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats exclusivament informatives o pedagògiques, els usuaris poden adreçar-se a comunicacio@cwp.cat. Això no obstant, els usuaris podran visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts per al seu ús exclusiu personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional o amb finalitats de distribució, modificació. , alteració o descompilació.

Protecció de les dades personals
Les dades de caràcter personal rebudes dels usuaris seran tractades de manera confidencial, complint adequadament i en tot moment les disposicions contingudes al RGPD, a la LOPDGDD i a qualsevol altra norma vigent o que en el futur pugui promulgar-se sobre la matèria.

d’ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA INNOVACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA, CATALAN WATER PARTNERSHIP es compromet a tractar les dades de caràcter personal d’acord amb les finalitats per a les quals han estat obtingudes, a no aplicar-les ni utilitzar-les amb finalitat diferent i a no comunicar-les, ni tan sols per conservar-les, a altres persones, llevat del consentiment previ i exprés de la part en qüestió. Així mateix, d’ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA INNOVACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA, CATALAN WATER PARTNERSHIP es compromet a adoptar i aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat que eviti la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemats i els riscos a què estiguin exposats, d’acord amb el que preveu l’article 32 del RGPD.


Legislació aplicable i jurisdicció
Aquest Avís Legal queda subjecte a la legislació espanyola vigent aplicable. Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que es pugui derivar de l’accés a aquesta pàgina web, els usuaris i l’ d’ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA INNOVACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA, CATALAN WATER PARTNERSHIP es comprometen a sotmetre’s als jutjats que resultin competents.

Cluster català de l’aigua, format per empreses i centres de coneixement que des de 2008 operen en el sector de l’ús sostenible de l’aigua i que té la missió de millorar la competitivitat global dels seus associats.

Parc Científic i Tecnològic de la UdG C/Emili Grahit, 101 – Edifici H2O, 17003 GIRONA | comunicacio@cwp.cat | Avís Legal | Política de Privacitat | Cookies

Cluster català de l’aigua, format per empreses i centres de coneixement que des de 2008 operen en el sector de l’ús sostenible de l’aigua i que té la missió de millorar la competitivitat global dels seus associats.

Parc Científic i Tecnològic de la UdG C/Emili Grahit, 101 – Edifici H2O, 17003 GIRONA | comunicacio@cwp.cat | Avís Legal | Política de Privacitat | Cookies