AtmosphAIr

AtmosphAIr

Generar coneixement i assentar les bases pel desenvolupament d’una futura plataforma digital que permeti tant el control com la predicció de la generació i emissió de contaminants atmosfèrics.

COSM_EAU

COSM_EAU

Facilitar la posada en marxa de projectes col·laboratius de R+D i innovació que permetin millorar l’eficiència en l’ús de l’aigua a la indústria de la perfumeria i cosmètica a través de la implantació de tecnologies digitals innovadores.

Estratègies per a la recuperació d’urea d’aigües residuals: viabilitat tècnica, econòmica i ambiental

Estratègies per a la recuperació d’urea d’aigües residuals: viabilitat tècnica, econòmica i ambiental

L’anàlisi d’estratègies per a la recuperació d’urea d’aigües residuals té la finalitat de validar l’aplicabilitat de tecnologies combinades innovadores per a la separació, eliminació i potencial recuperació de la urea de les aigües de rebuig de processos industrials tèxtils.

HYDROUSA

HYDROUSA

Un nou projecte d’HORIZON2020, HYDROUSA es va posar en marxa l’1 de juliol per reinventar una economia resistent a l’aigua, mitigar el canvi climàtic i reformar el sistema agroalimentari. HYDROUSA té com a objectiu promoure solucions innovadores per les illes del mediterrani en termes del tractament de l’aigua/aigües residuals i com administrar-la, la qual tancarà…

INAPDRON

INAPDRON

Dissenyar i validar un model de dron aeri, subaquàtic i híbrid per obtenir dades de xarxes de distribució d’aigua i sanejament per millorar-ne el manteniment i la detecció de fuites i averies.

NEXADA

NEXADA

Impulsar projectes empresarials d’R+D i innovació que explotin les sinergies existents al nexe aigua-digital-alimentació, per oferir solucions d’alt valor afegit a usuaris finals del sector alimentari (principalment subsectors lacti, mar-indústria i begudes) que els donin suport al seu desenvolupament sostenible.

SatWater

SatWater

Desenvolupar una eina que permeti, per mitjà de la interpretació de imatges per satèl·lit anticipar episodis de davallades de qualitat de les masses d’aigua superficials.

SMARTH2OTEL

SMARTH2OTEL

Estudiar solucions innovadores i digitals per a la gestió eficient del cicle de l’aigua en establiments turístics per promoure l’economia circular a partir de la reutilització de l’aigua i recuperació o generació d’energia renovable

BIODAPH2O

BIODAPH2O

El projecte LIFE BIODAPH2O (LIFE21-ENV-ES-BIODAPH2O) està finançat dins del programa LIFE, que és l’únic instrument financer de la Comissió Europea dedicat íntegrament a la protecció del medi ambient i l’acció climàtica